Limited Şirket Kurmak

Makaleler > Limited Şirket Kurmak

LİMİTED ŞİRKET KURMAK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.573-644 arasındaki hükümlerce düzenlenen Limited Şirket ; ticari şirketlerden olup sermaye şirketi niteliğindedir.

Limited Şirket Kuruluş Koşulları

*TTK. m.573 hükmü uyarınca; Limited Şirket en az 1 en çok 50 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilen bir sermaye şirketidir.

*En az 10.000 TL nakdi sermaye şartı aranmaktadır. Pay Sahibi olacaklar için asgari 25 tl yatırma şartı vardır. ( Şirket kurulduktan sonra taahhüt edilen sermaye miktarı 2 yıl içinde şirket hesabına yatırılmalıdır.)

*Limited Şirket ile bazı kanunlarda belirtilen ‘bankacılık’ , ‘sigortacılık’ gibi bazı alanlar haricinde her türlü ticari faaliyet gerçekleştirilebilir.

*Limited Şirket Organları hususunda TTK. m.616-635 arasındaki hükümlere göre;

Limited şirketin kanunen 2 zorunlu organı bulunmaktadır. Bunlar genel kurul ve müdür kuruludur. Birden fazla müdürün olduğu limited şirket yapılarında ise müdürler kurulu şirketin organıdır. Bağımsız denetçi ve özel denetçi ise limited şirketin organı değildir.

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları

1.Gerekli Bilgi ve Belgelerin Hazırlanması:

*Şirketin ticaret ünvanı, sermayesi, adresinin belirlenmesi
*Şirket adresinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya tapusu
*Şirket ortaklarının kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri ve sermaye payları
*Şirketin ana/esas sözleşmesinin hazırlanması
*Şirketi temsile yetkili kişilerin noterce tasdikli imza sirküleri

2.Şirket Esas Sözleşmesininin Hazırlanması ve Mersis Sistemine Kaydı: Şirketin esas sözleşmesi mersis sistemine girilir. Şirket kurucuları Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıt numarasını iletir ve sistemden alınan 3 nüsha esas sözleşmeyi imzalayarak teslim alırlar. Şirketi temsile yetkili olan kurucusu(veya vekil, mali müşavir) tescil talepnamesi başvurusunda bulunur.

3.Potansiyel Vergi Numarası: Esas sözleşmenin Mersis’te onaylanmasından sonra Mersis sisteminden şirkete potansiyel vergi numarası alınır. Bu potansiyel vergi numarası ile şirket adına banka hesabı açılabilir.

4.Ticaret Siciline Kayıt ve Tescil: Şirket ticaret siciline tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanarak resmen kurulmuş sayılır.
Tescil için ilgili Ticaret Siciline iletilmesi gerekli belgeler:
*Şirketin ticaret siciline kayıt edilmesini talep eden dilekçe *Mersis kayıt numarası
*Ticaret Odası kayıt beyannamesi
*Yabancı ortaklı şirket ise şirket kuruluş bildirimi

5.Sicil Tadiknamesi ve Yasal Defterlerin Alınması: Şirket ticaret sicilinde tescil edildikten sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ve tasdikli yasal defterleri Ticaret Sicili tarafından şirket yetkililerine teslim edilir. Limited şirketlerin tutması gereken yasal defterler; Defteri Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Genel Kurul Karar Defteri, Ortaklar Pay Defteri.

6.Vergi Dairesine Kayıt: Ticaret Sicilinde tescil edilen şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine bazı belgelerle başvurarak vergi dairesine kaydını yaptırması gereklidir. Bu belgeler;
*İşe başlama bildirimi *Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu
*Ticaret Sicili tescil belgesi ve sicil tasdiknamesi
*Şirket müdürünün veya şirket temsilcisinin noter tasdikli imza sirküleri *Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri
*Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri
*Vergi Dairesi Şirket Açılış Bildirim Formu
*Internet Vergi Dairesi Şifre Talep Formu
*E-tebligat formu

Yukarıdaki belgelerin vergi dairesine teslim edilmesinden sonra vergi dairesi görevlileri beyan edilen şirket adresine giderek yoklama tutanağı düzenler ve bunu şirket yetikilisine imzalatır. Bu işlemlerin ardından vergi dairesince şirket adına düzenlenen vergi levhası şirket temsilcisi tarafından teslim alınır.

7.Sanayi Odasına Kayıt: Sanayi şirketlerinin ayrıca sanayi odasına kayıt olmaları gerekir. Sanayi odasına kayıt için gerekli belgeleri:
*Sanayi Odası Başvuru Formu
*Ticaret Sicil Gazetesi İlanı *Kurucu ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri

8.Belediyeden Ruhsat Alınması: Şirketlerin faaliyet alanları belediyeden işyeri açma ruhsatı amalarını gerektirebilir.
Belediyeden işyeri ruhsatı almak için gerekli belgeler:
*Kira kontratı veya tapu *Çevre ve Temizlik Vergisi ödeme dekontu *Ticaret Sicil Kaydı
*Vergi levhası
*Ticaret Sicil Gazetesi İlanı

Limited Şirket Gider Kalemleri Ve Vergilendirme

Gider Kalemleri
*Aylık KDV ödemeleri
*Her bir çalışan için sigorta primi ödemeleri *Müdürler için aylık 4B SGK primi
*3 ayda bir stopaj vergisi ödemeleri
*3 ayda bir geçici vergi ödemeleri
*Senede 1 kez yıllık kurumlar vergisi *Senede 1 kez, meslek odası üye aidatları *Senede 1 kez, defter tasdik ücretleri *Belediye vergileri
*Aylık muhasebe ücreti.

Vergilendirme
*Limited Şirketler için sabit oran üzerinden vergilendirme yapılmaktadır. Bu oran 2020 senesi için %20 olarak uygulanmaktadır. (2021 senesi için %18 olarak uygulanmaya başlayacaktır.)