Türkiye’de Sözleşmeler Hukuku, hukuk sisteminin önemli bir parçasını oluşturur ve iş dünyası, ticaret, hukuk davaları ve kişisel ilişkilerle ilgili birçok konuyu düzenler. Türk Borçlar Kanunu’nun 26. maddesinde “Sözleşme Özgürlüğü” başlığı adı altında, bir sözleşmenin içeriğinin, bu sözleşmenin taraflarınca kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirlenebileceği düzenlenmiştir. Ancak yine Türk Mevzuatında belirtilen bazı sözleşmeler özel şartlara bağlı olarak geçerlilik kazanmaktadır. Örneğin; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi.

 Türkiye’de Sözleşmeler Hukuku ile ilgili temel konular:

Sözleşme Tanımı: Türkiye’de sözleşmeler hukuku, iki veya daha fazla taraf arasında yasal yükümlülüklerin belirlendiği anlaşmaları düzenler. Sözleşmeler yazılı veya sözlü olabilir, ancak bazı sözleşme türleri yasal olarak yazılı olarak yapılması gerekebilir.

Sözleşme Türleri: Türk Hukuku, birçok farklı sözleşme türünü düzenler. Bunlar arasında satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ve daha birçok tür bulunur.

Sözleşme Şartları ve Uygulanabilirlik: Sözleşmelerdeki şartlar, tarafların serbest iradesine dayanır. Ancak, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemeler, bazı temel prensipleri ve sözleşme şartlarını düzenler.

Sözleşme İhlali ve Sonuçları: Bir tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda, karşı tarafın haklarını korumak için hukuki yollar vardır. Bu ihlaller tazminat ödemeyi gerektirebilir veya sözleşmenin feshedilmesine yol açabilir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Türkiye’de Sözleşmeler Hukukunun temelini oluşturan önemli bir kanundur ve birçok sözleşme türünün genel kurallarını düzenler. Ayrıca, farklı sözleşme türleri için özel mevzuatlar ve düzenlemeler de bulunmaktadır.

Bazı yaygın sözleşme türleri ve bu sözleşmelere ilişkin bazı temel bilgiler:

Ariyet Sözleşmesi: Ariyet sözleşmesi, bir malın veya hizmetin belli bir süre boyunca belirli bir bedel karşılığında kiralanmasını düzenler. Kiracı, belirli bir süre boyunca malı veya hizmeti kullanma hakkına sahip olur.

Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi: Bu sözleşme, arsa sahibi ile inşaat firması veya müteahhit arasında arsa karşılığında kat yapımını düzenler. İnşaat firması, arsadan pay alarak kat inşa eder ve bu katları satar veya kiralar.

Bağışlama Sözleşmesi: Bağışlama sözleşmesi, bir kişinin mal veya haklarını karşılıksız olarak başka bir kişiye devrettiği sözleşmeyi ifade eder. Bağışlamalar sıklıkla aile içinde veya hayır işleri için yapılır.

Devre Mülk Sözleşmesi: Devre mülk sözleşmeleri, bir tatil tesisi veya konutun belirli dönemlerde farklı kişiler tarafından kullanılmasını düzenler. Farklı kişiler, aynı mülkü farklı zaman dilimlerinde kullanma hakkına sahiptir.

Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmesi, bir malın veya mülkün belli bir süre için kiraya verilmesini düzenler. Kiracı, kira bedelini ödeyerek mülkü kullanma hakkını elde eder.

Evlilik Sözleşmesi: Evlilik sözleşmesi, evlenen taraflar arasında mal rejimini ve diğer evlilikle ilgili hukuki düzenlemeleri belirler. Bu sözleşme, mal paylaşımı ve diğer evlilikle ilgili konuları düzenler.

Satım Sözleşmesi: Satım sözleşmesi, bir malın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye devredilmesini düzenler. Alıcı, belirli bir bedel karşılığında malı satın alır.

Factoring Sözleşmesi: Factoring sözleşmesi, bir işletmenin alacaklarını finansal bir kuruluşa devrettiği sözleşmeyi ifade eder. Bu, işletmelere nakit akışı sağlama amacı taşır.

Kefalet Sözleşmesi: Kefalet sözleşmesi, bir kişinin başka bir kişinin borcunu garanti ettiği sözleşmeyi ifade eder. Kefaletçi, borçlu kişinin borcunu ödeme taahhüdünde bulunur.

Hisse Devir Sözleşmesi: Hisse devir sözleşmesi, bir şirketin hisselerinin devri işlemini düzenler. Bu sözleşme, hisse sahipleri arasındaki anlaşmaları içerir.

Şirket Sözleşmesi: Şirket sözleşmesi, bir şirketin kuruluşu, organizasyonu ve işleyişi ile ilgili kuralları belirler. Bu sözleşme, şirketin yönetimini ve ortaklarının haklarını düzenler.

Due-Diligence Sözleşmeleri: Due-diligence, bir işletmenin veya proje fırsatının detaylı bir şekilde incelenmesini ifade eder. Bu sözleşmeler, bir işletmenin finansal ve hukuki durumunu araştırmak amacıyla yapılır.

Türkiye’de Tazminat Hukuku ile ilgili temel konular:

Tazminat Tanımı: Türkiye’de tazminat hukuku, bir kişinin diğer bir kişiye veya kuruluşa verdiği zararı telafi etmeyi amaçlar. Tazminat, haksız eylemler (örneğin, hata, ihmal veya kasıt) sonucu ortaya çıkan zararları kapsar.

Tazminat Türleri: Türk Hukuku, iki temel tazminat türünü tanır: Maddi Tazminat (zararın somut mali değeri) ve Manevi Tazminat (duygusal veya manevi zararın telafisi).

Tazminat Hesaplama: Tazminatın hesaplanması, zararın türüne ve miktarına bağlı olarak değişebilir. Türkiye’de tazminat hesaplaması genellikle zararın somut mali değeri, kayıp gelir, tıbbi masraflar, onarım maliyetleri gibi faktörlere dayanır.

Tazminat Davaları: Tazminat davaları, hukuki süreçlerin bir parçasıdır ve mahkemelerde çözülebilir. Tazminat talepleri, zarar gören tarafın ihlal edilen haklarını kanıtlaması gereken bir süreci içerir.

Türk Hukuku’nda Tazminat Türleri ve Tazminat Davaları çeşitli yasal düzenlemelerde belirtilmiştir.

Bazı Tazminat Türleri ve Tazminat Davaları;

Maddi Tazminat:

Mali Kayıplar: Bir kişi veya kurumun haksız bir eylemi sonucunda diğer kişi veya kurumun maddi kayıplarına neden olması durumunda maddi tazminat talep edilebilir. Bu kayıplar, örneğin zarar görenin gelir kaybı, tıbbi masraflar, onarım maliyetleri veya mal kayıpları gibi somut maddi zararları içerebilir.

Faiz ve Gecikme Tazminatı: Borçlu tarafından ödenmeyen borçlar veya gecikmeyle ödenen borçlar nedeniyle faiz ve gecikme tazminatı talep edilebilir.

 Manevi Tazminat:

Duygusal Zararlar: Bir kişi veya kurumun haksız bir eylemi sonucunda diğer kişi veya kurumun duygusal olarak zarar görmesi durumunda manevi tazminat talep edilebilir. Bu tür zararlar örneğin acı, ıstırap, utanç veya haysiyet kaybı gibi duygusal etkileri içerebilir.

İftira veya Hakaret Durumları: Bir kişinin iftira veya hakaret gibi haksız suçlamalara maruz kalması durumunda manevi tazminat talep edilebilir. Bu tazminat, itibarın zedelenmesini telafi etmeyi amaçlar.

Ölüm Tazminatı:

Ölüm Sonucu Tazminat: Bir kişinin ölümü, diğer kişilerin maddi ve manevi zararlarına neden olabilir. Ölen kişinin ailesi veya mirasçıları, ölüm nedeniyle uğradıkları zararları tazminat olarak talep edebilirler.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminatı:

İş Kazası Tazminatı: Bir çalışanın işyerinde yaşadığı kaza sonucunda meydana gelen zararlar için işverenden tazminat talep edilebilir.

Meslek Hastalığı Tazminatı: Bir çalışanın meslek hastalığına yakalanması durumunda işverenden veya sigorta kurumundan tazminat talep edilebilir.

Kira ve Ev Sahibi Tazminatı:

Kira Bedeli ve Kiracının Eksik Ödemesi: Kiracının kira bedelini eksik ödemesi durumunda ev sahibi, eksik ödenen miktarı tazminat olarak talep edebilir.

Ev Sahibinin Kiracının Haklarını İhlali: Ev sahibinin kiracının haklarını ihlal etmesi durumunda kiracı tazminat talep edebilir.

Tazminat Davaları Türleri:

Haksız Fiil Tazminatı Davaları: Bir kişi veya kurumun haksız bir eylemi sonucu diğer kişi veya kurum zarara uğradığında açılan davalardır. Haksız fiil tazminat davaları, örneğin trafik kazaları, iftira, hakaret, malpraktis ve benzeri durumları içerebilir.

Sözleşme Tazminatı Davaları: Bir sözleşmenin ihlali veya sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda açılan davalardır. Taraflar arasında yazılı veya sözlü olarak yapılan sözleşmelerin ihlali, sözleşme tazminatı davasını doğurabilir.

Kira Tazminatı Davaları: Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira sözleşmelerinin ihlali veya kiracının eksik kira ödemesi durumunda açılan davalardır.

Ölüm Tazminatı Davaları: Bir kişinin ölümü sonucu mirasçıları veya ailesi tarafından açılan davalardır. Bu davalarda ölen kişinin ölümünün başka bir kişi veya kurumun haksız eylemi sonucu meydana geldiği iddia edilebilir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminatı Davaları: Bir çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gördüğünde işveren veya sigorta kurumu aleyhine açılan davaları içerir.

Türkiye’de sözleşmeler ve tazminat hukuku, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemeler tarafından düzenlenir.

Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak; Sözleşmeler Hukuku ve Tazminatlar Hukuku alanında hizmet vermekteyiz.