İsyeri Kira Sozlesmesi Nasil Yapilir

İşyeri Kira Sözleşmesi

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

                                                                                                                                                        

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu kira sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme ” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

Kiraya Veren Adres: Fındıklı Mah. Limon Sok. No:34 D:5 Maltepe/İstanbul adresinde mukim.

Kiraya Veren Ad Soyad / Ünvan: Mevlüt Sarıtaş

T.C.Kimlik No / Vergi No ve Vergi Dairesi: 13456789765

(bundan sonra “Kiraya Veren” olarak anılacaktır)

 

Kiracı Adres: Akşemsettin Mah. Balipaşa Cad. No:121 Kat:1 D:2 Fatih/İSTANBUL adresinde mukim.

Kiracı Ad Soyad / Ünvan: Kemal Demir

T.C.Kimlik No / Vergi No ve Vergi Dairesi: 16789765432

(bundan sonra “Kiracı” olarak anılacaktır)

Kiraya Veren ve Kiracı bundan sonra tek tek “Taraf “, birlikte “Taraflar ” olarak anılacaklardır.

 

Madde 2 – TANIMLAR

Mecur: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu sözleşmede kira konusu kiralanan yeri ifade eder.

Kira Ödemelerinin Başlangıç Tarihi: 01/11/2020 İşbu sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihi veya kiralanan yerin bu tarihten önce açılması halinde açıldığı tarih kira ödemelerinin başlayacağı tarihi ifade eder.

Teslim Tarihi: 01/11/2020 Kiraya Veren tarafından mecurun kiracıya teslim edileceği tarihi ifade eder.

 

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, TBK. ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, sözleşmedeki şartlar çerçevesinde Kiraya Veren ile Kiracı arasında kabul ve imza edilen, tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve aşağıda adresi belirtilen mülkün Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesidir. Mecurun adres bilgisi şu şekildedir:

Kiralanan mülkün adresi:  Maden Mahallesi Ş.Ünal Caddesi No:33 Ümraniye/İSTANBUL

Kiralanan mülk taraflarca ölçülmüş ve net olarak 370 metrekare alana sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme 01.11.2020 tarihinden itibaren ve 5 yıl+5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

Kiracı işbu kira sözleşmesi gereğince ilk 5 yıllık kira bitim tarihi olan 01.11.2025 tarihine 2 ay kala , ikinci 5 yıllık opsiyon hakkını kullanmak istediğini (kira sözleşmesini 01.11.2030 tarihine kadar uzatmak istediğini) yazılı olarak bildirecek, akabinde kiracı ve kiraya veren ikinci 5 yıllık dönem için kira bedeli hususunda hak ve nesafet kurallarına uygun, 2025 yılı emsali esas olacak şekilde , enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik gibi piyasa koşullarına uygun olarak kira bedeli yeniden belirlenecektir. Kira bedeliyle ilgili ihtilaf durumunda öncelikle 3 farklı lisanslı gayrimenkul ekspertiz firmasından ‘Taşınmaz Değerleme Raporu’ talep edilecek burada belirtilen emsal ekspertize uygun kira bedeli kararlaştıralacak , yine anlaşmaya varılamaması durumunda en geç 01.01.2026 tarihine kadar ikinci 5 yıllık dönem için geçerli olacak kira tespit/uyarlama  davası açma hakkını kulllanmamaları halinde işbu kira sözleşmesi ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

 

Madde 5 – KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI

Kiracı, kiralanan taşınmazdaki aşağıda açıklanan ticari faaliyetinin, yine aşağıdaki ilkelere uygun olacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracının ticari faaliyetleri şu şekilde olacaktır:

FIRIN/KAFETERYA

A- Kiracı, kiralanan yeri işyeri olarak kiralamıştır. Kiracı, işletme adını Kiraya Verenin yazılı ön izni olmadan değiştiremez. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiraya Verenden yazılı izin almak zorundadır. Kiraya Verenin izin vermemesi halinde Kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

B- Kiracı, kiralanan yerde kendi adına gerekli yazar kasa, İşletme (açılış) ruhsatının ve vergi levhalarının bulundurulmasını sağlamakla ve Kiraya Veren tarafından talep edildiğinde birer nüshasını vermekle mükelleftir.

C- Kiracı, kendisine ait olsa dahi, başka işletme adı ile sahip olduğu firmasını kiralanan yerden yararlandırma hakkı yoktur.

D- Kiracı, kiralanan yerde kısmi veya tam olarak belli markalara yer tahsisi suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir kira münasebetine giremez, stant kiralaması yapamaz, kira tahsil edemez.

E- Kiracı, kiralanan yerde kiraya verenin izni olmadan başkası hesabına ticaret yapamaz.

F- Kiracı, Binada bulunan diğer kiracıların da kiracılığını, onların da gerek aynı iş kolunda, gerekse farklı iş kollarında ticari faaliyetini sürdüreceğini şimdiden kabul eder ve Binada bulunan diğer kiracıları rakip olarak değerlendirmeden bu konuda Kiraya Veren’ a karşı herhangi bir şikayette bulunmayacağını, sorumluluk yüklemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

G- Mecurda Kiracının yapacağı işin, işbu Kira Sözleşmesi ile kararlaştırılması veya ileride değiştirilmesi veya ilaveler yapılması için Kiraya Verenin vereceği izinler, bu faaliyetlerin uygulanması hususunda her ne suretle olursa olsun gerekli idari izinlerin sağlanması anlamında Kiraya Verenin hiçbir garantisi ve teşebbüsünü gerektirmemektedir. Bu itibarla Kiraya Veren, söz konusu izinlerin verilmemesi ya da bunların iptalleri halinde hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kiracı, gerekli izinleri alamazsa dahi kira ödemeye devam edecek ve sözleşmeden doğan her tür yükümlülüğünü yerine getirecektir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, kiracının ilgili izinleri alamaması başta olmak üzere, herhangi bir sebeple mecurda faaliyet göstermemesi hali sözleşmenin haklı nedenle feshi gerekçesi olarak kabul edilemez.

H- Mecurun tahsis amacı dışındaki her türlü kullanımı sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve aykırılık nedeniyle Kiraya Veren, Kiracının tahliyesini talep edebilir. Bu halde Kiraya Veren yargı yoluna başvuracağı gibi, Kiracıyı mecurun temin edeceği hizmetlerden mahrum etme hakkını kullanır. Kiracının, sözleşmenin işbu maddesi sebebiyle feshine sebep olması halinde, “Cezai Şart” tutarı olan 150.000,00 TL muaccel hale gelir. Kiracı muaccel hale gelen tüm bu Cezai Şart bedellerini nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracı, hiçbir koşulda cezai şartın fahişliği ile tenkisini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 6 – KİRA BEDELİ VE KİRA ARTIŞI

A- Kira sözleşmesinin 5+5 yıl süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, ilk 5 yıllık dönemin birinci senesi için;

mecurun aylık kirası 11.000,00 TL– (onbirbin tl )

para birimi: Türk Lirası ile ödenecektir.

Kira bedeline KDV dahil değildir.

İkinci 5 yıllık dönem için kira bedeli m.4 uyarınca belirlenecektir.

İlk 5 yıllık dönem için işyerinin kira artışı m.6/e uyarınca yapılacaktır.

B- Kira stopaj vergisi ödemesi Kiracı’ya aittir.

C- Kiracı kira bedelini en geç ayın 5. gününde yatırmalıdır.

D- Kiracı, kirayı aşağıda belirtilen bankaya ve hesaba yatıracaktır.

Banka Adı: Denizbank/Sirkeci Şubesi

Iban: TR 9801162000502650078787888

Hesap Sahibi: Mevlüt Sarıtaş

E- Kira sözleşmesi devam ederken, her kira senesi sonunda kira bedelinde TUFE senelik ortalama üst sınırı oranında artış yapılacaktır.

F- Kiracı, Sözleşme feshedilse ve/veya Kiracı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu sözleşmede belirtilen ve varsa peşin olarak yaptığı ödemeleri (faizleri de dahil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

G- İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı’ya aittir.

 

 Madde 7 – DİĞER GİDERLER

A- Elektrik, su, doğal gaz aboneliği kiracıya ait olacaktır. Elektrik, su, doğalgaz, çöp vergisi, stopaj vergisi, telefon ücretleri, kapıcı, otomat bedelleri ve sair tüm apartman yönetim giderleri kiracıya ait olacaktır. Kiracı, bu meblağları mal sahibinden rücu edemeyecektir. Aboneliği kendi adına çevirmediği elektrik, su, doğalgaz, tv ve yönetim giderlerinden eski borç geldiğinde o eski borçtan da sorumlu kiracı olacaktır.

B- Periyodik bakım masrafları Kiracıya, zorunlu olarak yapılan demirbaş alımları, çatı onarımı, cephe yenilenmesi ve benzeri masraflar ise Kiraya Verene aittir. Mecura isabet eden yönetim giderlerinin Kiracı tarafından ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde bundan dolayı oluşabilecek bütün zararlardan Kiracı sorumlu olacaktır. Bu nedenle Kiraya Verenin hiçbir sorumluluğu bulunmamakla birlikte herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalması halinde bu ödenen bedelleri kiracıya rücu etme hakkı saklıdır.

 

Madde 8 – DEPOZİTO

A- Kiracının, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere depozito bedeli olarak 4.000 $ (dörtbinamerikandoları) taraflarca belirlenmiştir.

B- Depozito bedelinin ödenmesi sözleşmenin imzalandığı tarihte 2.000 $ olan kısmı peşinen, 2.000 $  olan diğer kısmı 01.04.2021 tarihine kadar ödenecektir.

C- Kiracı, sözleşmenin imzası anında, işbu sözleşmeden doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; kira bedelleri ve ferileri, vb gider) ile işbu sözleşmenin ifası sırasında Kiraya Verene vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun Kiraya Verene karşı veya sözleşme nedeniyle Devlete veya üçüncü kişilere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak depozito bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

D- Depozito ancak, Kiracının mecuru fiilen tahliye ederek, bağımsız bölüm veya bölümlerin anahtarlarını teslim etmesi ve Tahliye Teslim Tutanağının imzalanmasından sonra, mecura veya ortak alanlara verilmiş zarar var ise zararın tazmini zımnında meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve Kiraya Verenin kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazminatları, özel tüketimleri (elektrik, su vb.) ödenmiş olması ve yine kiracının kendine ait elektrik, su vb. ödendi belgelerinin Kiraya Verene ibrazı ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanmış olması kaydıyla kiracıya iade edilecektir. Kiracı tarafından ödenen depozito borç ödemelerine yetmezse kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.

E- Kiracı, Kira Sözleşmesi süresi içinde ödemekle sorumlu olduğu Kira Bedeli, faiz ve sair giderlerin söz konusu teminattan kesilerek tahsil edilmesini talep edemez; bu yönde bir defi ileri süremez. Kiracı, depozitoyu bahane ederek başta kira ödemesi olmak üzere hiçbir ödemesini geciktiremez. Kiracı ödenmeyen kiraların depozitodan mahsubu ve bu suretle depozitonun azaltılması yoluna gidemez.

F- Kiraya Veren, Kiracı’nın, yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, kısmen veya gecikmeli olarak ifa etmesi ve/veya ifa etmeyeceğinin makul gerekçeler ile tespit olunması durumunda, sözleşmeden kaynaklanan taleplerini bu Depozitodan tahsil etme hakkına sahiptir. Depozito, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin karşılanması için de kullanılabilir. Kiraya Verenin, Depozitoyu nakde çevirmesi durumunda, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, bunu Kiracıya karşı sahip olduğu taleplerine mahsup etme hakkına sahiptir.

G- Kiracı, bu maddede belirtilen depozitoyu işbu sözleşmede belirtilen süre içinde teslim etmez ise; Kiraya Veren, sözleşmeyi feshetme ve mecuru teslim etmeme hakkına sahip olur. Ayrıca aynı iş yerine ilişkin başkaca bir Kira Sözleşmesi yapma hakkını haizdir.

 

Madde 9 – GECİKME FAİZİ

A- Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde, aylık olarak işleyen % 10 faiz oranında faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

B- Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

C- Kiracı’ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Verenin başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.

 

Madde 10 – KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- Kiracı mecuru kullanırken işbu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

B- Kiracı mecuru hijyen ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte kullandırmayı, muhafaza etmeyi, personelini de ayrıca bu hususlarda bilgilendirip, binanın ve mecurun sahip olduğu teknik donanımlarının muhafazası ve usulüne uygun kullanılmasını temin etmeyi garanti ve taahhüt eder.

C- Mecur, amacı olarak belirtilen dışında hiçbir şekilde başka amaçlı ofis, münhasıran depo, showroom, fabrika satış mağazası, seri sonu mağazası, defolu mallar mağazası, imalathane, atölye vb. faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz.

D- Kiracı, Bina Yönetim Planı hükümlerine ve ortak alanları ile ilgili olarak kiraya veren veya onun tarafından görevlendirilen yönetici kişi veya kuruluşların yayınlayacakları ve bildirecekleri tüm talimat ve yönergelere alacağı tüm kararlara, özenle uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca kiracı, bağımsız bölümün kullanıcısı olduğundan, kiracısı olduğu kat malikinin yönetim planında öngörülen tüm yükümlülüklerine ve aynı planda öngörülen ortak gider paylaşımlarına riayet edecek, giderleri yönetimin öngördüğü zamanlarda gecikmeksizin ödeyecektir. Kiracının aksine hareketi sözleşmeye aykırılık ve tahliye sebebidir.

E- Kiracı satışa konu ettiği ürünlerin veya unsurların mecurda teşhirinden dolayı, kastı veya ihmali olup olmadığına bakılmaksızın müşterilerine vermiş olduğu maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, üçüncü şahıslar tarafından Kiraya Verene yüklenilecek her türlü zararı, herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

F- Kiracı ve elemanları, binanın itibarı ve modern standartları ile bağdaşmayan görünüm ve eylemlerden, özünü etkileyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehlikeye düşürecek veya değer kaybettirecek hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür. Kiracı aksine davranış halinde yönetimce yapılacak uyarılara uymayı ve uyarılar doğrultusunda hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

G- Kiracı, mecurda kendisine ait iç dekorasyon, mağaza donanımları, çeşitli tesisatlarda; kaza, yangın, elektrik kontağı vs. nedenlerle oluşabilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanı gidermek ve gerek kendi personeline gerek müşterilerine ve sair üçüncü şahıslarla aynına taalluk edebilecek kaza, zarar ve ziyanı karşılamak sorumluluğu kiracıya aittir. Kiracı bu tür nedenlerle kiraya verene hiçbir şekilde rücu edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

H- Kiracı kiralanan yerin işletilmesi ile ilgili her türlü ruhsat ve belgeyi almak ve bunları gerektiğinde yenilemekle yükümlüdür. Kiralanan yeri işletmeye açmaya veya işletmeye açık tutmaya yönelik her türlü yasal sorumluluk ve masraf kiracı ya ait olup, kiraya verenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Kiracının kiralanan yeri işletmeye açamaması veya işletmeyi açık tutamaması nedeniyle, kiraya verenin akde aykırılık hükümlerine dayanarak sözleşmeyi fesih ve kiracıyı tahliye hakları saklıdır. Kiracı, faaliyet konusu doğrultusunda ofis/işyeri için işletme ruhsatı alması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü hukuki ve mali yükümlülügün kendisine ait olduğunu basiretli bir tacir olarak bilmektedir. İlgili Belediyeden, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınacak tüm ruhsat, izin, onay ve diğer idari işlemlere ilişkin müsaadeler Kiracı tarafından yerine getirilecek olup, bu çerçevede gerçekleşecek resmi ve özel bütün giderler kiracıya ait olacaktır.

I- Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere, “Sigorta Ettiren” sıfatıyla Kiracı tarafından Kiraya Veren adına yaptırılacaktır.

J- Kiracı, mecuru en iyi bakım ve onarım durumunda muhafaza edip tahliye halinde ise boş, hasarsız, temiz, bakımlı ve iyi durumda teslim edecektir. Mecurda bakım ve acil onarım yapılması gereken durumlarda, Kiracı, kiraya verene derhal izin verecektir. Aksi taktirde doğacak zararlardan kiracı sorumludur.

K- Kiracı, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

L- Kiracı geçici olsun veya olmasın, kiralanan yerin muhtemel giriş ve sirkülasyon zorlukları, giriş işaretlerinin yetersizliği ve benzeri sebepler dolayısıyla kiraya verene karşı herhangi bir şikayet ileri sürmeyeceğini ve kiraya verenin da kendisine bu hususta hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul ve beyan eder.

M- Kiracı, mecuru komşuların huzurunu bozacak şekilde kullanmamayı, dışarıya taşacak şekilde müzik ve ses yayını yapmamayı, herhangi bir tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve koku çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan kaçınmayı taahhüt etmiştir.

N- Kiracı, kiralanan yerin temizliğini yaparken, ortak kullanım alanlarını kirletmemeyi ve kiraya veren tarafından konulan temizlik kaidelerine riayet etmeyi taahhüt eder.

O- Kiralanan yerin gerek müstakil tüm giderleri (elektrik, su, ısıtma, abonelik, güvence bedeli v.b.) ve gerekse taşınmazın bulunduğu taşınmaza ilişkin temizlik, güvenlik vb. her türlü genel gidere, aidata katılım yükümlülüğü Kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek, teminatını geri alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. Kiracı, bu giderleri ödediğini ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiraya Veren’ a vermek zorundadır.

P- Kiracı, kendisine kiralanan bağımsız bölümü, kendi sınırları içinde kullanır ve her taraftan ve nasıl olursan olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın sınırları dışına taşamaz.

Q- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur. Ancak mecurda, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir. İhbar yapmadan, kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı, kiraya verenin muvaffakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat, tamirat ve dekorasyon yapabilir. Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

R- Kiracı, kiralanan yeri tüm kira süresi boyunca tayin etmiş olduğu maksada uygun olarak kesintisiz bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kiralanan yeri tamamen veya kısmen kullanılmadan ya da boş bir halde tutamaz. Kiralanan yerde kendi ticari faaliyetini kesintisiz devam ettirecektir. Kiracı’ya kiralanan yeri kullanmamasından ya da sınırlı kullanmasından dolayı Kiraya Veren’in kurtulduğu giderleri kira bedelinden indirme hakkı bulunmamaktadır. Kiraya Veren’in yazılı ihtarına rağmen bu maddeye aykırı davranışlarını sürdürmesi Sözleşmeye açıkça aykırılık teşkil eder.

S- Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiraya Veren’in Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.

 

Madde 11 – KİRAYA VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- Kiraya Veren, kiracının sözleşmeden doğan yükümlülükler dışında başta kanunda ve ticari teamüllerden doğan yükümlülükler olmak üzere bütün yükümlülüklerine de uymasını istemek hakkına sahiptir.

B- Kiraya Veren, kiracıdan elde edeceği kira gelirini kiracının rızasını aramaksızın serbestçe üçüncü kişi veya kişilere devir ve temlik edebilir. İlgili kira gelirini her türlü güvence yerine kaim olmak üzere teminat verebilir ve gösterebilir.

C- Kiraya Verenin sözleşmeden ve kanundan doğan tüm yasal haklarını takip ve talep etme hakkı saklıdır.

D- Kiraya Veren, mecuru, işbu sözleşmeye uygun şekilde ve zamanda kiracıya teslim etmek ve sözleşme süresince kiracının kullanımını yine işbu sözleşme hükümlerine uygun şekilde bulundurmakla yükümlüdür.

 

Madde 12 – DEMİRBAŞLAR

Kiralanan boş olarak, kiracıya teslim edilmektedir. ( Demirbaşlar varsa; buraya listelenecektir.)

 

Madde 13 – ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

Demirbaş eşya, armatür, aksesuar, tesis tesisat ve teçhizatlara ve mecurun herhangi bir kısmına, kiracının hata, kusur veya ihmali sebebiyle vaki olacak her türlü doğrudan zarar, ziyan hasar ve noksanlıklar kiracı tarafından evsaf ve görüntü ahengine uygun olarak tazmin edilecektir. Hasar, kusur, zarar, ziyan ve noksan mevcudiyeti kiracı veya temsilcisi tarafından mahallinde tespit olunur. Kiracı bu tespitte bulunmadığı veya tespiti engellediği takdirde gıyabında yapılacak tespite itiraz edemez. Kiraya veren bu tespitlere göre mecuru eski haline getirmek için gerekli tamir, tadil, tebdil veya yenileme yaptırmak ve tutarının da tamamı için kiracıya rücu etme hakkını saklı tutar.

 

Madde 14 – DEKORASYON, KİRALANAN YERİN TADİLAT ve BAKIMI

A- Kiracı mal sahibinin yazılı izni olmadan mecurda herhangi bir tadilat yapamaz.

B- Kiracı tüm masrafları kendisi tarafından karşılanmak suretiyle mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak tadilat ve dekorasyon yapacaktır. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşına zarar verecek şekilde dekorasyon yapamaz.

C- Kiracı her ne amaç ile olursa olsun, mecurun kat düzlemi dışındaki herhangi (asma bir kat yapılması, çekme kat yapılması, tavan arası depo yapılması, asma tavan üstüne malzeme konulması, depolanması gibi) bir seviyede yapım ve kullanımının yasak olduğunu kabul ve taahhüt eder.

D- Kiracı mecurda kiraya verenin onayı olmaksızın mimari projenin tadilini ya da tashihini gerektirecek tadilat veya tamirat yapamaz. Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan tadilatların veya tamiratların tespiti halinde kiracı, bu hususları derhal eski hale getirmekle yükümlü olup, aynı zamanda ilgili belediye tarafından uygulanacak Hukuki ve Cezai yaptırımların sorumluluğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Bunun yanında ilgili Belediyesince yıkım kararı da verilmiş olması halinde kiraya verenin uğrayacağı tüm zararlar kiracı tarafından derhal tazmin edilecektir. Kiracı, tüm dekorasyon tadilat ve tesisat işlerini yaparken gerek ana taşınmazın, gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zarar ve hasarlardan adli ve idari makamlara karşı cezai, hukuki ve mali açıdan sorumlu olacağı gibi; gerek kiraya verenin gerekse üçüncü kişilerin göreceği zararlardan dolayı da kiraya verene terettüp edecek tüm zararları karşılamayı kabul eder. Kiracı, söz konusu zararların kiraya verenin dilerse nezdinde bulunan teminatlarından mahsup edileceğini peşinen kabul eder. Söz konusu teminatların, kiraya verenin zararlarını, hasarlarını ve tazmin taleplerini karşılamaması halinde kiracı, söz konusu tutarları da ayrıca kiraya verenin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

E- Kiracı, mecuru korumak, bakımını, onarımını dekorasyonunu ve yenilemesini masrafları kendisine ait olacak şekilde yapmak zorunda olduğunu kabul etmiştir. Kiracı, mecurun bakım, onarım ve yenileme işlerinin yanı sıra vitrin, aksesuar, donatım ve tesisat giderlerini de ödeyecektir.

F- Kiraya Veren mecurda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında, kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin talepleri kiraya veren tarafından kabul görmez.

G- Kiracı kira dönemi sonunda veya herhangi bir nedenle tahliye halinde, varsa taşınmaza bedelini kendi ödeyerek ve kira bedelinden mahsup edilmeyen, ilave ettiği taşınabilir parçaları arzu ederse alıp götürebilecek veya taraflar anlaşmaya varabilirse bedel karşılığı kiraya verene bırakabilecektir.

H- Kiracı, mecurda yapacağı her türlü tadilattan kaynaklı hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, bu tadilatlar nedeniyle mecura, binanın ortak alanlarına, üçüncü kişilere vereceği zararlar ile mal sahiplerinin uğrayacağı zararları gidermeyi, bu surette kiralananda imar mevzuatına ve kiralananın onaylı mimari projesine aykırı olarak tadilat yapılması halinde bu tadilatlardan kaynaklı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, yapılacak olan sabit ya da geçici her türlü imalat, eklenti, branda, tente ve benzeri eklentiler sebebiyle Belediye ve /veya herhangi bir özel ya da resmi kurum tarafından tahakkuk edilen ceza, zarar vs. bedeli ve mal sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 15 – KİRACI MÜSTAHDEMLERİNİN, YARDIMCI KİŞİLERİN VE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERDİĞİ ZARARLAR

A- Kiracı, kendisinin, müstahdemlerinin, yardımcı kişilerinin, yakınlarının ve kendisi ile ilgili üçüncü kişilerin mecura verdikleri her türlü zarardan, kusuru olmasa dahi sorumludur.

B- Yukarıda maddede bahsi geçen “Kiracı ile ilgili üçüncü kişi” deyimi, kiracıya bağlı olsun veya olmasın, aralarında bir sözleşme bulunsun ya da bulunmasın, ikametgahı ve çalışma yeri mecurda olsun ya da olmasın, onunla birlikte, onun adına, hesabına çalışan, ona iş yapan kişiler ile kiralanan yerin içinde bulunan müşterilerini ve bu müşterilerin yanında bulunanları, ayrıca sebebi ne olursa olsun kiralanan yerde bulunan kişileri ifade eder.

 

Madde 16 – MECURUN DEVRİ, ALT KİRALAMA

A- Kiracı, kiraya verenin yazılı ön izni olmadan kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, 3. kişilere kullandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Kiraya Verenin yazılı izniyle kira ilişkisinin 3.kişilere devredilmesi halinde; kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve kiracı sıfatını kazanır. Devreden kiracı, kiraya verene karşı devrettiği tarihe kadar olan muaccel geriye dönük borçlarından dolayı sorumluluktan kurtulmaz, devralanda devredenin işbu borçlarından dolayı kira sözleşmesinin bitimine kadar devredenle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Devredenin, devir tarihinden sonra doğacak olan borçlardan sorumluluğu olmayacaktır.

B- Alt kiracı, mecuru kiracıya tanınandan amaçtan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracıya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı da kullanacaktır.

C- Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, kiraya verenin yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Gerçek şahsın kiracı olması ve tarafların boşanması durumunda kira akdinin işbu sözleşmeye taraf olmayan şahsa devri tahliye sebebidir.

 

Madde 17 – SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

A- Sözleşmenin sonunda kiracı, mecuru, mütemmim cüzleri ve müştemilatları ile birlikte sözleşmenin başladığı tarihteki durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde kiracı veya kiraya veren tarafından sonradan yapılan ve mecurdan ayrılmayan parçaları da herhangi bir ücret talep etmeksizin kiraya verene bırakmak suretiyle tamamen tahliye edip boş, eksiksiz ve hasarsız olarak kiraya verene teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde mecuru boşaltmadığı takdirde; her türlü masraf kiracıya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan kiracının sorumlu olması kaydıyla, kiracıya ait tüm taşınır malları taşıtmaya ve alanı boşaltmaya kiraya veren yetkilidir.

B- Mecur, sözleşme hükümlerinin sona ermesi halinde kiraya verene boş, hasarsız, boyalı ve bakımlı olarak teslim edilecektir. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler hariç olmak üzere mecurda yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları ve sair taşınabilir, demonte hale getirilebilir mefruşat ve teçhizatı ve bedeli kendi tarafından ödenmiş ve kira bedelinden mahsup edilmemiş her türlü dekorasyonu sözleşmenin sona ermesinden sonra mecura zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar kiracıya aittir. Kiracı sözleşmenin sona ermesinden itibaren sökmediği bu tür ekleri kiraya verene ücretsiz bir şekilde bırakmış sayılır ve bu nedenle hiç kimseden hiçbir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup talep edemez.

C- Kiraya Veren, geri verme sırasında mecurun durumunu gözden geçirecek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, sözleşme sona erse bile kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya Verenin kanundan doğan hakları saklıdır.

D- Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan depozito bakiyesi, kiracının mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde kiracıya iade olunur.

 

Madde 18 – VERGİ RESİM VE HARÇLAR

A- Kanuni ve tüm hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak, gerek mecurun kullanılması veya gerekse binanın kullanılması veya ondan yararlanılması ile ortaya çıkabilecek ilgili her türlü vergi, resmi harçlar kiraya veren tarafından ödenecektir.

B- Kiracı, kiralanan mecura ilişkin olarak kanunen yükümlü olduğu stopaj ödemesini yapmak ve talep edildiği takdirde ilgili ödeme makbuzlarının bir nüshasını kiraya verene sağlamakla yükümlüdür.

C- İşbu sözleşmenin damga vergisi ve diğer harçların tamamı kiraya veren tarafından ödenecektir.

 

Madde 19 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

A- 6098 sayılı TBK. ve ilgili mevzuat hükümleri ile sözleşmeden kaynaklanan hükümlerin kiraya verene sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler saklı kalmak kaydıyla; aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve kiraya verene tek taraflı olarak ve kira süresinin sona ermesini beklemeksizin yazılı bildirimi takiben sonuçlarını anında doğuracak şekilde sözleşmeyi feshederek mecuru tahliye yetkisi verir;

– Kira bedelleri ve ferilerinin zamanında ödenmemesi halinde, çekilecek iki ihtara rağmen temerrüde düşülmesi durumunda kira hitamını beklemeden açılacak tahliye davası ile,

– Yönetim Planına, iş merkezi yönetimince alınan kararlara ve işletme planına uyulmaması, diğer sorumlu olduğu ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmaması veya yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılığın 7(yedi) gün içinde giderilmemesi,

– Kiralanan yerin madde sözleşmede belirtilen kullanım amacının kısmen veya tamamen değiştirilmesi,

– Kiracıya ilişkin aciz vesikası alınması, kiracının aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması,

– Kiracının kiralanan yeri teslim almaması veya geç teslim alması, dekorasyon çalışmalarını kiraya verenin onayladığı projeye uygun olarak zamanında yapmaması,

– Kiracının kiralanan yeri sözleşme süresi boyunca aralıksız olarak, amacına uygun bir şekilde kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi,

– Kiracının sözleşme ve eklerinde yazılı diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

– Kiracının işbu sözleşmenin mecurun devri, alt kiralama başlıklı (m.16) sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

B- Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Verenin yukarıdaki hallere dayanarak sözleşmeyi feshetmesi halinde dahi, işbu sözleşmede belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

C- Kiracının sözleşmeye aykırı davranması halinde kiraya verenin, işbu sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu sözleşmenin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve kiraya veren bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

D- Herhangi bir sebeple işbu sözleşmenin feshi halinde kiracı:

– Fesih tarihinden sonra 15 (onbeş) gün içinde söz konusu mecuru tahliye edeceğini,

– Kiralanan Yerden kendisine ait eşyaları çıkaracağını, temiz ve kiraya verenin kullanımına elverişli halde ve bu sözleşmede belirtildiği şekilde iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kiralanan Yerin tahliyesi halinde kiracı, sökülmesi veya alınması binaya zarar vermeyecek (ısıtma, soğutma ve diğer mekanik sistem hariç olmak üzere) kendi demirbaş malzemelerini işbu sözleşmede yer alan hükümler ve şartlar dahilinde alabilir. Diğer dekorasyon ve tadilat malzemeleri ise kiraya veren bu şekilde teslimi kabul ettiği takdirde herhangi bir bedel talep etmeksizin binada bırakılacak, kiraya verenin kabul etmemesi halinde ise kiralanan yer kira başlangıç tarihindeki haline getirilerek, bakımlı ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir.

E- Olağanüstü fesih halleri:

– Önemli Sebepler (TBK m. 331): Taraflardan her biri için kira sözleşmesinin devamının çekilemez hale gelmesi durumunda sözleşme yasal fesih bildirim sürelerine uyularak feshedilebilir.

– Kiracının İflası (TBK m. 332): Kiracının kiralananın tesliminden sonra iflas etmesi halinde, kiraya veren, kira bedelleri için güvence talep etme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen makul süre içerisinde kiracı tarafından güvence verilmemesi durumunda kiraya veren kira sözleşmesini hemen feshedebilir.

– Kiracının Ölümü (TBK m. 333): Kiracının ölmesi durumunda, mirasçıları yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.

 

Madde 20 – TEBLİGAT ADRESLERİ

Kiraya Verenin ve kiracının yukarıda yazılı olan adresleri geçerli tebligat adresleridir. Sözleşmeyi müteakip mecura yapılacak tebligatlar da Kiracı’ya yapılmış sayılacaktır. Tarafların tebligat adresinde olabilecek değişiklikler, değişimi takip eden 5 (beş) gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Bildirim yapılmaması halinde, sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış olarak kabul edilecektir.

 

Madde 21 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşmenin, eklerinin, tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğabilecek ihtilaflarda Türk Kanunları uygulanır, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 22 – YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu Sözleşme 19 (ondokuz) sayfadan oluşmaktadır. Sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere 30/10/2020 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

 

KİRAYA VEREN                                                                                   KİRACI

 

Ad Soyad: Mevlüt Sarıtaş                                                                          Ad Soyad: Kemal Demir

İmza:                                                                                                          İmza: