Türkiye’de İcra ve İflas Hukuku, borçların tahsili ve alacakların tahsil edilmesi için önemli bir hukuk alanını oluşturur. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, İcra İflas Hukuku ile ilgili kuralları ve usulü düzenlemektedir.

İcra- İflas Hukuku ile ilgili Temel Düzenlemeler;

Borçlu ile Müzakerelerin Yapılması: Alacakların tahsili için öncelikle borçlu ile müzakerelerde bulunmak önemlidir. Borçluyla uzlaşma yolunun denendiği ve olumlu sonuç alınamadığı durumlarda icra takipleri başlatılabilir.

Uzlaşma Müzakerelerinin Yürütülmesi: Borçlu olan müvekkilleriniz adına alacaklılarla uzlaşma müzakerelerini yönetmek ve taraflar arasında anlaşmaları sağlamak için hukuki danışmanlık sunabilirsiniz.

İcra Takiplerinin Başlatılması: Alacak tahsil edilemezse veya borçlu ile anlaşma sağlanamazsa, yetkili icra dairesinde icra takipleri başlatılabilir. Bu takipler, alacakların zorla tahsil edilmesini amaçlar.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi: Borçlu olan müvekkillerinizin malvarlıklarındaki ipotekleri paraya çevirerek icra takipleri başlatılabilir.

İlamlı veya İlamsız Genel Haciz: Alacak tahsili için ilamlı veya ilamsız genel haciz yoluyla icra takipleri başlatılabilir. Bu, borçlunun tüm malvarlığının haczedilmesini sağlar.

Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi: Çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri başlatılabilir.

Malvarlığı Sorguları, Haciz ve Satış İşlemleri: İcra takipleri sırasında borçlu olan müvekkilinizin malvarlığı sorgulanır, gerekli haciz işlemleri yapılır ve varlıkların satışı gerçekleştirilebilir.

İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz İşlemleri: Borçluların malvarlığını kaçırmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz işlemleri başlatılabilir.

İptal Davaları: Borçluların geçmişte yaptığı malvarlığı tasarruflarının iptali için davalara başvurulabilir.

İstihkak Davaları, Menfi Tespit Davaları, İstirdat Davaları: İcra takiplerine itiraz eden borçlulara karşı istihkak davaları, menfi tespit davaları ve istirdat davaları açılabilir.

İtirazların İptali ve İtiraz Kaldırma Davaları: Borçluların icra takiplerine yaptığı itirazların iptali veya itirazın kaldırılması için dava açılabilir.

İcra Ceza Davaları: İcra ve iflas kanunlarına aykırı davranışlara ilişkin suçlar için icra ceza davaları açılabilir.

Karşılıksız Çek Davaları: Karşılıksız çek keşide eden kişilere karşı davalara başvurulabilir.

Konkordato Anlaşmaları: Borçluların mali sıkıntılarını aşmalarına yardımcı olmak için konkordato anlaşmalarının hazırlanması ve yürütülmesi sağlanabilir.

İflas Davaları: Borçluların iflasını talep etmek ve iflas davalarını yönetmek için hukuki danışmanlık sunulabilir.

Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak, İcra İflas Hukuku alanında; müvekkillerimizin alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının yönetilmesi süreçlerinde yardımcı olmaktayız.