6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türk Hukuku’na  07.04.2016 tarihinde girmiştir.

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) tabi olan şirketler, kişisel verileri işleyen veya denetleyen tüm kurumlar ve işletmelerdir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel prensipleri ve kuralları düzenler ve bu kurallara uymak zorunda olan her türlü kuruluşu içerir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabi şirketler ve kuruluşlar, aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

-Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri: KVKK’ya göre, kişisel veriler hukuka uygun, dürüstlük kurallarına uygun, açık ve sade bir şekilde toplanmalıdır. Veriler sadece belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmelidir. İşlenen verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Ayrıca, kişisel veriler sadece belirli bir süreyle sınırlı olarak saklanmalıdır.

-Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları: KVKK, kişisel veri sahiplerinin (veri konularının) haklarını korur. Bu haklar arasında bilgilendirme, erişim, düzeltilme, silinme, işlenmeme ve aktarılma gibi haklar bulunur.

-Veri Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları: Veri sorumluları, kişisel verilerin korunmasından sorumludur ve KVKK’ya uygun şekilde veri işleme faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdürler. Ayrıca, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğü de bulunabilir.

-Veri Güvenliği: Kişisel verilerin güvenliği büyük bir önem taşır. KVKK’ya göre, kişisel verilerin yetkisiz erişime, değiştirilmesine, ifşa edilmesine veya kaybedilmesine karşı önlemler alınmalıdır.

-Veri İhlalleri Bildirimi: KVKK’ya göre, veri sorumluları, kişisel verilerin ihlal edilmesi durumunda bu ihlali derhal ve en geç 72 saat içinde veri sahiplerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirmekle yükümlüdürler.

-İlgili Kişinin Rızası: Kişisel verileri işlemek için genellikle veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Rızanın nasıl alınacağı ve nasıl belgelenmesi gerektiği KVKK tarafından düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, genel olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasıyla ilgili tüm şirketleri ve kuruluşları kapsar. Her işletme, KVKK’ya uymak için gerekli önlemleri almalı ve veri koruma politikalarını oluşturmalıdır. Ayrıca, işletmeler KVKK hükümlerine uygun olarak veri işleme faaliyetlerini denetlemeli ve gerektiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) rapor vermelidir. KVKK’ya uymamak ciddi yaptırımlar getirebilir, bu nedenle bu konuda dikkatli olmak önemlidir.

KVKK Danışmanlığı, Şirketlerin KVKK’ya uyum sürecini yönetmelerine yardımcı olur ve aşağıdaki ana başlıkları içerebilir:

Hukuki Danışmanlık: KVKK’ya uyum sürecinin hukuki yönlerini ele alır. Bu, KVKK kapsamında şirketin yükümlülüklerini ve uyacakları usul ve esasları anlamalarını sağlar. Sözleşmelerin ve belgelerin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi de bu kapsamda yer alır.

Süreç Danışmanlığı: Veri işleme süreçlerinin KVKK’ya uygun hale getirilmesini içerir. Kişisel veri envanteri oluşturulması, veri işleme prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve uyarlanması bu aşamada yapılır. Süreçlerin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi, veri sızıntısı riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Veri Güvenliği Danışmanlığı: Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi için gerekli teknik önlemlerin alınmasını içerir. Bu, veri şifreleme, güvenli ağ yapılandırması, veri yedekleme ve veri güvenliği yazılımlarını içerebilir.

Farkındalık Eğitimi: Şirket içindeki çalışanların KVKK’ya uyum konusunda bilinçlendirilmesini sağlar. Bu eğitimler, veri koruma politikalarının ve prosedürlerinin çalışanlar tarafından anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olur.

Veri İhlali Yönetimi: KVKK’ya göre, veri ihlali durumunda gerekli adımların atılması gereklidir. Danışmanlık hizmeti, olası veri ihlallerine karşı hazırlık yapılmasını ve veri ihlali durumunda doğru tepkilerin verilmesini içerebilir.

Veri Sahibi Hakları ve İlgili Kişilerin Başvuruları: KVKK, kişisel veri sahiplerinin haklarını korur. Bu haklara uygun olarak gelen başvuruların nasıl ele alınacağı ve yanıtlanacağı konusunda danışmanlık hizmeti sağlar.

KVKK danışmanlığı, her şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Veri koruma düzenlemelerine uymak, hem hukuki yükümlülükleri yerine getirmek hem de müşteri ve çalışanların güvenini kazanmak açısından kritik bir öneme sahiptir.