Miras Hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında malvarlığının, haklarının ve borçlarının atanmış veya yasal mirasçılara nasıl paylaştırılacağını ve bu konularda ortaya çıkan durumları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku’nda Temel Kavramlar

Miras: Bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı malvarlığı, haklar ve borçların bütünüdür.

Mirasçılar: Ölen kişinin yasal varisleri. Yasal mirasçılar, öncelikle çocuklar, eş ve anne-baba gibi akrabalardan oluşur.

Miras Payları: Yasal mirasçılar arasında mirasın yasal paylara bölünmesi. Yasal miras payları, kanun tarafından belirlenir ve mirasçının derecesine göre farklılık gösterebilir.

Mirasçı Ataması: Mirasın açılması sonrasında mahkeme tarafından gerçekleştirilen mirasçıların belirlenmesi ve paylarının saptanması işlemi.

Vasiyetname: Bir kişinin ölümünden önce mal varlığı üzerinde nasıl tasarrufta bulunmak istediğini yazılı olarak belirttiği belge.

Miras Sözleşmesi: Mirasçılar arasında miras paylaşımı konusunda anlaşma sağlayan bir sözleşme. Noter aracılığıyla yapılır.

Tereke: Ölen kişinin geride bıraktığı malvarlığı ve haklarının toplamı.

Saklı Pay: Mirasçıların belirli kişileri veya amaçları desteklemek için miras hakkı üzerinde kısıtlamalar getiren yasal düzenlemeler.

Miras Paylaşımı Davaları: Mirasçılar arasında miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktığında mahkemeye başvurulan davalar.

Miras Ortaklığı: Mirasçıların mirasın paylaşımı sonuçlanana kadar ortak olarak sahip olduğu durum.

Saklı Pay Oranları: Kanun tarafından belirlenen saklı pay oranları, mirasçıların belirli kişileri desteklemek için miras hakkı üzerindeki kısıtlamaları belirler.

Tenkis Davası: Vasiyetname veya miras sözleşmesi ile saklı pay oranlarını aşan bir miras ataması yapıldığında açılan bir dava türü.

Zirve Legal Hukuk Bürosu Olarak Miras Hukuku Alanında

-Vasiyetname Hazırlanması

-Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi

-Miras Taksim Sözleşmesi Hazırlanması

-Miras Payının Devri Sözleşmesi

-Mirastan Feragat Sözleşmesi Düzenlenmesi

-Mirasçılık Belgesi Alınması (Veraset İlamı)

-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlenmesi

-Tereke Davaları ( Terekenin Resmi Defterinin Tutulması, Terekeye Temsilci Atanması, Terekenin Tasfiyesi, Terekenin Tespiti Davası)

-Mirasta Tenkis Davası

-Miras Muvaazası & Mal Kaçırma Davaları

-Miras Sebebiyle İstihkak Davası

-Mirasta Denkleştirme Davası

-Mirasın Reddi

Alanlarında hizmet vermekteyiz…