Yabancılar Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk), farklı ülkelerde yaşayan ve/veya yasal işlemler gerçekleştiren yabancı kişilerin haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen hukuki bir alanı ifade eder. Bu hukuk dalı, ulusal hukuk sistemlerinin yabancı kişilerle nasıl etkileşime gireceğini ve uluslararası ilişkilerdeki hukuki çözümleri ele alır.

Yabancılar Hukuku’nun temel konuları:

-Yabancıların Giriş ve Oturum İşlemleri: Bir ülkeye giriş, oturum izni alınması, vize gereksinimleri ve yabancıların bir ülkede ne kadar süreyle kalabileceği gibi konuları kapsar.

-Yabancıların İş ve Çalışma İzni: Yabancıların bir ülkede çalışma izni alması, çalışma koşulları ve hakları gibi iş dünyasıyla ilgili konuları ele alır.

-Yabancıların Mülkiyet ve Gayrimenkul İşlemleri: Yabancıların bir ülkede gayrimenkul edinme, satma veya kiraya verme işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

-Yabancıların Evlilik ve Aile İşlemleri: Yabancıların bir ülkede evlenme, boşanma, evlat edinme gibi aile hukuku işlemleriyle ilgili kuralları kapsar.

-Yabancıların Miras Hukuku: Yabancıların bir ülkede miras bırakma veya miras alma hakları ile ilgili düzenlemeleri içerir.

-Yabancıların Ceza Hukuku: Yabancılar tarafından işlenen suçlar ve cezaları ile ilgili hükümleri içerir.

-Uluslararası İnsan Hakları: Yabancılar da dahil olmak üzere tüm insanların haklarını korumayı amaçlayan uluslararası insan hakları sözleşmelerini ve normlarını içerir.

Uluslararası Anlaşmalar ve Diplomatik İlişkiler: Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmaları ve diplomatik ilişkileri düzenleyen hukuki kuralları içerir.

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarıyla ilgili düzenlemelerin temelini oluşturan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Türkiye’nin yabancı yatırımlar politikasını belirlemekte ve yabancı yatırımları teşvik etmek, yabancı yatırımcıların haklarını korumak ve uluslararası standartlara uygun yatırım tanımlarını düzenlemek gibi amaçlar taşımaktadır. İşte bu düzenlemenin bazı önemli noktaları:

-Yabancı Yatırımcı Tanımı: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan kişi yabancı yatırımcı olarak kabul edilir. Bu tanım içerisinde yabancı ülke vatandaşları, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır.

-Yabancı Yatırım Tanımı: Yabancı yatırım, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’den sağlanan çeşitli değerleri içerir. Bu değerler nakit sermaye, şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), sanayi ve fikri mülkiyet hakları, makine ve teçhizat gibi unsurları kapsar. Ayrıca, yeniden yatırımda kullanılan kâr, hasılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar gibi ekonomik değerler de yabancı yatırım olarak sayılır.

-Yabancı Yatırımcı Hakları: Yabancı yatırımcılar, Türkiye’de doğrudan yatırım yapma konusunda yerli yatırımcılarla aynı şartlara sahiptir. Bu yatırımcılar, Türkiye’deki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirleri ve ödemeleri serbestçe dövizle yurtdışına transfer edebilirler. Ayrıca, özel hukuki uyuşmazlıkların çözümü için Türk hukukuna göre gerekli koşulların sağlanması durumunda milli veya milletlerarası tahkim veya diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurabilirler.

-İrtibat Bürosu Açma: Yabancı ülke hukukuna göre kurulmuş şirketler, ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla Türkiye’de irtibat bürosu açabilirler. İrtibat büroları, genellikle piyasa araştırması, iletişim ve koordinasyon gibi işlevleri yerine getirir, ancak ticari faaliyetlerde bulunamazlar.

Türkiye’nin yabancı yatırımlara yönelik bu düzenlemeleri, yabancı sermayenin ülkeye girişini teşvik etmek ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla oluşturulmuş önemli bir yasal çerçeveyi temsil eder. Bu kanunun detayları ve uygulamaları zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere erişmek için danışmanlık almanız gerekmektedir.

Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak; Türkiye’de Yabancılar Hukuku Alanında;

1.5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Kapsamında;

-İkamet Şartıyla Türk Vatandaşlığı Kazanımı

-Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanımı

-KKTC Vatandaşlığı Olması Sebebiyle Türk Vatandaşlığı Kazanımı

-Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanımı (Gayrimenkul, Devlet Borçlanma Araçları, Bankaya Para Yatırma..)

2.Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin , Türkiye’de Gayrimenkul Alım-Satım-Kiralama işlemlerinin hukuki süreçlerinin takibi

3.Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Türkiye’de Şirket Kurma ve Şirket Banka Hesabı Açma İşlemleri, Şube Kurma İşlemlerini, Şirket Satın Alma& Devretme İşlemleri

4.Yabancıların, Türkiye’de Mirasçılık Hakları, Yabancılık Unsuru Taşıyan Mirasin İktisabı ve Taksimi, Mirasçılık Belgesinin Alınması ve Miras Paylarının Belirlenmesi, Vasiyetname & Miras Sözleşmesi Hazırlanması

5.Yabancı Mahkeme Mirasçılık Belgesi ve Vasiyetnamelerin, Türkiye’de Tanıma Tenfizi

6.Yabancıların Türkiye’de Boşanması , Tazminatları ve Mal Paylaşımları ; Yabancı Mahkemeden Alınan Boşanma ve Mal Paylaşımı Kararlarının Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Prosedürü

7.Yabancıların Türkiye’de Evlilik Başvurusu

8.Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler için; Kira, Mal Alım-Satım, Uluslararası Nakliye, İşyeri Devri Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri, Finans Sözleşmeleri başta olmak üzere Sözleşmeler Hukuku Hizmeti

9.Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

10.Yabancı İş Ortaklıkları & Finansman

konularında hukuki hizmet vermekteyiz.